PIS odrzucił ustawę Nowoczesnej o Statucie Jednostek Samorządu Terytorialnego. 11-05-2017

 

Niestety PIS odrzucił ustawę Nowoczesnej, dotyczącą Statutu Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Oto moje słowa z mównicy sejmowej. 11 maja 2017

Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta, w którym żyją, czy też miejscowości, w której mieszkają.

Jest nim prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta czy miejscowości oraz prawo do współdecydowania o sprawach dotyczących nas: mieszkanek i mieszkańców.

Nasze miasta i wsie są dla nas, stanowią środowisko naszego życia, więc władza i polityka winny służyć nam: mieszkankom i mieszkańcom.

Demokracja w samorządach to nie tylko wybory co 4 lata, lecz ciągła partycypacja mieszkanek i mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o swojej miejscowości czy mieście.

Aby lokalna demokracja mogła dobrze działać, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie potrzebnych narzędzi prawnych takich jak referenda lokalne, inicjatywa uchwałodawcza obywatelek i obywateli, panele i sądy obywatelskie, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny i inne.

Możliwość włączenia się mieszkańców w proces uchwałodawczy rady bądź sejmiku

- sprzyja zaangażowaniu się mieszkańców w działalność prowadzoną przez samorząd terytorialny, ale także

- daje możliwość rozwiązywania ich problemów i zaspokajania potrzeb dzięki którym realnie podnoszą jakość swojego życia, i co istotne:

- służy aktywizacji obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców a w konsekwencji – rozwojowi oraz upodmiotowieniu tego samorządu, jak i kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego.

Dziś .Nowoczesna proponuje, aby dać Polkom i Polakom możliwość współdecydowania o samorządzie w którym mieszkają poprzez inicjatywę uchwałodawczą obywateli.

Zgodnie z obowiązującym dziś ustawodawstwem mieszkanki i mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego podejmują decyzje biorąc udział w wyborach, a później za pośrednictwem organów gminy, powiatu, czy samorządu województwa.

Wprowadzenie prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej umożliwi Polkom i Polakom składanie projektów uchwał, a także udziału w pracach np. rady gminy nad tym projektem.

Tym samym dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej mieszkanki i mieszkańcy zyskają instrument wpływania na działalność organów władzy lokalnej.

Dziś prawo nie zabrania wprowadzania inicjatywy uchwałodawczej przez jst więc nie ma prawnych przeciwwskazań do unormowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w statucie jednostki samorządu terytorialnego.

Dlatego część samorządów posiada już taki instrument.

Jednak większość nie wprowadziła tego narzędzia lub wprowadziła w taki sposób, że w praktyce nie jest wykorzystywana ze względu na wymaganą zbyt wysoką liczbę mieszkańców lub obostrzenia formalne. Dlatego istotna jest regulacja w tej sprawie.

Inicjatywa uchwałodawcza nie zagraża samodzielności samorządu terytorialnego, a nawet zwiększa pozycję obywatelek i obywateli, którzy tak naprawdę stanowią samorząd, względem władzy lokalnej.

 Konferencja prasowa wraz z posłem Markiem Sową.

 fot.©Łukasz Kamiński